Skip to Content Contact Us

השירותים המוצעים באתרwww.baritari.co.il מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
הקניה באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לרכוש באתר.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
"האתר" – אדם ו/או גוף ו/או מפעיל האתר המחזיקה ו/או מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר.
"משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.
אליס שירותי ייעוץ, ע.מ בעל האתר ומפעיל את האתר.

מועדי אספקה:
זמני אספקת המוצרים ו/או שירותים כפי שאלה מצוינים בעמוד המכירה כוללים רק את ימי א-ו הזמנות שיקבלו עד שעה 12:00 ויתואמו עם המקבל .ניתן לספקם עוד באותו יום.( כל הזמנה יוצאת לאחר תיאום עם המקבל!)
בכל שעה אחרת יתבצע תאום של מועד האספקה מול המקבל למועד הנוח לו.
בימי ו או ערבי חג מפעיל האתר תשקול את האפשרות לספק באותו יום את ההזמנה בכפוף לעומס ההזמנות שיש ובכפוף לתיאום.
דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
אם בהזמנה יחסרו אחד מפרטים הבאים : ברכה, שם השולח,כתובת למשלוח או טלפון המקבל מועד האספקה ידחה על להשלמת הפרטים בטלפון או במייל .
המשתמש מסכים, כי השלמת הליך הקניה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי מפעיל האתר בעת השלמת הליך הקניה או יגיע לידיו בתוך זמן סביר.
האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכו', אלא אם כן נכתב אחרת ובמפורש בעמוד המכירה. בכל מקרה תוגבל אחריותו של מפעיל האתר בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח ואשר התקבלו בפועל אצל מפעיל האתר. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, או מיוחד שיגרם או שעלול להיגרם למשתמש על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – בכל עילת התביעה שיטען המשתמש – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית מפעיל האתר ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
המשתמש מסכים , כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבו של הספק ו/או של מפעיל האתר, גם במקרה בו בחר לקוח לקבל את המוצר באמצעות שליח.
במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת הספק ואין מפעיל האתר יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע
זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב.
אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת מפעיל האתר בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
מפעיל האתר מודיעה שהינה שומרת על פרטיות המשתמש בין היתר באמצעות דף תשלום בתקן PCI, ובהתאם מפעיל האתר גם לא תפגע בפרטיות הלק' ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ"א 1981
חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין מפעיל האתר לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת מפעיל האתר, מראש ובכתב.

מדיניות ביטול עסקה
ביטול ההזמנה לפני הכנת המוצר יכולה להיעשות ע"י טלפון או במייל .
במקרה ויחולו עלויות ביטול מצד מפעיל האתר האשראי כגון דמי ביטול התשלום יחול על הלקוח.
מפעיל האתר תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר ו/או השירות, מחיר המוצר ו/או השירות,
מובהר בזאת כי רשימת הפירות בכל סלסילה/ מגש משתנה מיום ליום והתמונות באתר לצורכי המחשה בלבד.

האתר כקניון וירטואלי
מפעיל האתר רשאי לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מיד לאחר ביצוע רכישה רשאי מפעיל האתר לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, רשאי מפעיל האתר לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי מפעיל האתר.
יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מפעיל האתר ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי מפעיל האתר יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה אך רשאית מפעיל האתר לדרוש את התמורה גם בכל דרך אחרת.
המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכל הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו ביקש המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג מפעיל האתר קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד מפעיל האתר רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י מפעיל האתר כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג מפעיל האתר יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של מפעיל האתר בתוך 7 ימים ממועד הפניה, מפעיל האתר זכאית לבטל את ההזמנה.
המשתמש מצהיר, כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לרבות עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על המשתמש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לספק ממנו נרכש המוצר ועל חשבונו..
המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך על המידע המופיע באתר.מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור.
מפעיל האתר אינה מתחייבת כי הקישורים (לינקים) באתר יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. מפעיל האתר ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון

Back top top